Política de privacitat

Política de privacitat

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.

Aquesta Política de Privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recaptant informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per a exercir els drets que li assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del Tractament

Denominació: MACPAC ODONTÓLOGOS, S.L.

Direcció: Av. Onze de Setembre, 16 Bxs. 4ª, 08391 Tiana

Telèfon de contacte: 937 952 361

Correu electrònic: info@muntespaidental.com

Delegat de Protecció de Dades: TECNODOSIS SL dpd@utpr.es

Tractaments de dades:

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si és el cas, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular d’aquests, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollits per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequats, pertinents i no excessius en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme als següents aspectes.

Finalitats del tractament.

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments venen recollit en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, newsletter…).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractats amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, MACPAC ODONTÓLOGOS, S.L. obté consentiment exprés i inequívoc del titular d’aquests, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara MACPAC ODONTÓLOGOS, S.L. és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament el tractament de les dades de l’interessat.

Destinataris

Per regla general, MACPAC ODONTÓLOGOS, S.L. no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant això, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollits a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, una vegada obtinguts les dades, i a tot tardar dins d’un mes.

Terminis de conservació

La informació recaptada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.

Dades de navegació:

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada en el nostre lloc web.

Drets dels interessats:

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de MACPAC ODONTÓLOGOS, S.L.

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

  • Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen d’aquestes dades.
  • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets.
  • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades personals.
  • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.
  • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades.
  • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament conforme a la normativa de protecció de dades.

Així mateix, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent

Els interessats podran exercitar els drets indicats, dirigint-se a info@muntespaidental.com mitjançant escrit, remès a la següent adreça: Av. Onze de Setembre, 16 Bxs. 4ª, 08391 Tiana indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitja exercitar i adjuntant document acreditatiu de la identitat (pe DNI)

En aquest sentit MACPAC ODONTÓLOGOS, S.L. atendrà la seva sol·licitud com més aviat millor i tenint en compte els terminis previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

Si t’ha agradat llegir la nostra pàgina de Política de privacitat també podria ser interessant llegir la nostra pàgina d’avís legal.

Si tens qualsevol dubte també pots contactar-nos a través d’aquest fàcil formulari.

En Sant Andreu de Llavaneras, a 16 d’octubre del 2023